MiDas Eclass App

कसरी हेर्न र पढन सकिन्छ ?

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू,

यस पटक मिडास र्इक्लासलार्इ धन्यबाद दिन चाँहान्छु । सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू Lock Down को अवस्थामा login as a Student कसरी गर्न सकिन्छ र जहाँसुकै र जुन सुकै ठाँउ र अवस्थामा सजिलैसँग Mobile/Laptop बाट पढ्न सकिने कुरा जानकारी गराउँदछौँ । मेरो अध्ययनले हामी विद्यालय संचालकले पनि Midas सँग सम्पर्क गरेर विद्यालय शिक्षामा ICT प्रयोग गर्न सकिने कुरा सल्लाहका रूपमा राख्न चाहन्छु । कक्षा १ देखि ५ र १० कक्षाका लागि एकचोटी Login गर्न र Download गर्न Net को आवश्यकता भएपनि अरू समय बिना Net पनि पढ्न सकिनेछ । कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूलार्इ उपयोगी छ ।

download MiDas eclass app from play store.

Username:9851063537

Password: greenland1993

click Menu:update class which you want. Select desired class and use it .

click Menu: Download for offline

After download you don’t need net all the time.

Principal 9851063537 Don’t hesitate to ask any queries about app.

www.midaseclass.com/login for Laptop and chrome/safari

http://www.midaseclass.com/login